Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Huiskamer bijbelgesprekskring

 

 

In 1991 werd gestart met onze oecumenische bijbelkring en tot nu toe is de kring nog steeds springlevend. Het ligt dan ook in de bedoeling dat we in september weer beginnen. Het zijn verschillende 'pluimages' en ook nog mensen van verschillende leeftijd die elkaar gedurende de wintermaanden opzoeken en de bijbel nalezen en samen een blij en gezellig gezalschap vormen.

We komen er steeds meer achter, dat christen-zijn een levenshouding behoort te zijn, die vrede in het haart geeft. Geloven in Jezus Christus als fundament onder ons bestaan en zelf oefenen in liefhebben: God liefhebben boven alles en de naaste zoals je jezelf lief hebt.

Onze specifieke doelgroep zijn zij, die wat aan de zelfkant van het kerkelijk systeem leven, voor wie de kerkelijke drempel misschien wat hoog is en doodgewoon verdieping en zingeving in hun bestaan zoeken.

Er is een vaste kern van deelnemers, die met elkaar onderweg is. Het is een maandelijkse ontmoeting bij de deelnemers thuis. Stilstand is achteruitgang: vandaar dat de groep openstaat voor nieuwe leden.Opgave en inlichtingen bij
Riek Reijnders, tel. 361 02 89 of
Piet Holtman, tel. 361 58 59