Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Liturgie Algemeen

Gebruikelijke orde van dienst Wijkgemeente Bethlehemkerk

Consistoriegebed door ouderling

Inleidend orgelspel

Intochtslied

Tijdens intochtslied gaan de predikant, ouderling en diaken de kerk in en nemen in de voorste bank plaats.

VOORBEREIDING:

- Welkom door de ouderling

- Licht dat zich verspreiden wil het aansteken van de kaarsen op de tafel door de

Diaken met het vuur van de paaskaars. De ouderling nodigt de diaken uit om de kaarsen aan te steken.

+ - Zingen van het aanvangslied. (gemeente gaat staan)

Meestal een Psalm, een Gezang kan ook, het lied kan aansluiten bij het licht-symboliek, maar hoeft dat niet.

+ - Stil gebed, votum en groet (hierna gaat de gemeente weer zitten)

Voor het nu volgende deel van de dienst zijn twee ‘routes’ gebruikelijk, een andere

invulling is ook mogelijk.

- Verootmoediging II - Kyrie-gebed

in gebed en/of lied de beden kunnen worden afgewisseld

of besloten met gezongen

- Genadeverkondiging “Heer ontferm U”, (in te leiden met:

in (bijbel)woord en/of lied ‘……bidden wij U tezamen’)

- Lezing van de Tien Woorden - Glorialied

of een andere bijbelse leefregel (in de paarse tijd een lied passend

evt. gevolgd door een lied als bij advent/lijdenstijd)

lofprijzing

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesproken of gezongen

Predikant gaat op de preekstoel tot het eind van de dienst na de zegen.

- Schriftlezing(en)

Eventueel afgewisseld met zingen, of bij twee schriftlezingen er tussen in zingen

- Zingen Gezang/Psalm

UITLEG EN VERKONDIGING

Zingen Gezang/Psalm

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

+ - mocht er in de gemeente een overlijden in de voorafgaande week plaatsgevonden hebben, dan is er een moment van gedachtenis van dat gemeentelid. Dat kan gedaan worden door het in memoriam uitspreken door de predikant of dienstdoende ouderling, dit wordt dan afgesloten met een lied.

- Dankgebed en voorbeden.

- Bloemengroet en mededelingen

Wordt door de diaken gedaan

- Inzameling van de gaven.

+ - Slotlied Gezang/Psalm (gemeente gaat staan)

+ - Zegen met het gezongen ‘Amen, amen, amen.’

(+ de gemeente gaat staan)

Na de dienst is er gelegenheid voor gemeenteleden om de predikant (en de dienstdoende ouderling) de hand te schudden bij de uitgang van de kerkzaal. Tevens is er gelegenheid tot het tekenen van de kaart van de bloemengroet voor een gemeentelid.