Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Nieuws

 

Komende diensten

2 dec Bethlehemkerk Ds. K. Dijk, Duiven

1e Advent

Kerktaxi BK J. van ’t Oever 06 22 697 879

Opstandingskerk Ds. Elsje Pot

 

9 dec Opstandingskerk Ds. J. van Holten

2e Advent Gezamenlijke dienst

Kerktaxi BK J. Willemsen 36 21 355

Kerktaxi OK Regina Greidanus 06 27 593 845

 

16 dec Bethlehemkerk Ds. J. van de Wal, Velp

3e Advent Kerktaxi BK Wil Terwel 44 22 072

Opstandingskerk Ds. L. Lodewijk

Kerktaxi OK Herman Budde 06 46 701 852

 

23 dec Bethlehemkerk Ds. Yolanda Voorhaar

4e Advent Gezamenlijke dienst met viering HA

Kerktaxi BK P. Blok 36 14 939

Kerktaxi OK Bep Potjer 36 11 560

 

 

Bij de diensten

Vanochtend gaat ds. Dijk uit Duiven bij ons en steken wij de kaars aan van de 1ste Advent.

Zondag 9 december a.s. gaat ds. Johan van Holten voor in een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk.

 

In de maand december is er op 3de zondag van de maand 16 december geen dienst in de Eusebiuskerk! Ds. Hans v.d. Wal gaat dan bij ons voor.

Zondag 23 december vieren wij het Heilig Avondmaal en gaat ds. Yolanda Voorhaar voor.

 

 

Onze Vader:

Tot heden wordt het Onze Vader gebeden zoals in de kerk waar de zondagse eredienst wordt gehouden gebruikelijk is. In de Diaconessenkerk en Opstandingskerk is dit het oecumenische, bij ons niet. Wanneer het Onze Vader wordt gebeden tijdens een gezamenlijke dienst wordt dit als niet prettig ervaren – het bidden stokt bij de twee zinnen die anders zijn. In het kernteam is hierover van gedachten gewisseld en zij stellen voor om vanaf 1 januari 2019 ook het oecumenische Onze Vader te bidden.

Mocht u de tekst van het oecumenische Onze Vader niet paraat hebben, dan ligt deze achter in de kerk op de tafel.

 

Van de diaconie

Vanaf vandaag kunt u zich opgeven voor de Kerstmaaltijd op woensdag 19 december in de Bethlehemkerk. De uitnodiging hiervoor vindt u bij de nieuwsbrief. Uw opgavestrookje kan in de bus achterin de kerk.

Per e-mail kan ook: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Hartelijk welkom!

 

Van de Voorbereidingsgroep

Vandaag zondag 2 december wordt na afloop van de Eredienst beneden in de hal weer een (kerst)kaartverkoop gehouden. Er zijn weer vele nieuwe, mooie (kerst)kaarten te koop. Leuk om uw familie, vrienden en kennissen te verrassen met een mooie eigengemaakte kerstkaart.

De opbrengst komt ten goede aan het Project Ghana, kinderen uit de slavernij in de visserij. Nieuwe kaarten kunt u weer inleveren bij Tjits Strikwerda.

De Voorbereidingsgroep.

 

Van het CvK

Beste kerkleden,

In het nieuwe jaar 2019 zijn wij op zoek naar nieuwe tellers voor de collecten die elke zondag in de verschillende wijken opgehaald worden. Voorafgaand door een kopje koffie, worden elke dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur de collecten geteld op het kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Het tellen duurt ongeveer anderhalf uur en gebeurt in tweetallen. U zult ongeveer 1 keer in de maand aan de beurt zijn om de collecten te tellen. Lijkt u het leuk om bij te dragen aan het tellen van de collecten? Dan zien we uw reactie graag voor 21 december 2018 tegemoet.

Wilt u zich opgeven voor het tellen, dan kunt u een mail sturen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het kerkelijk bureau, telefoonnummer is 026-4420987.

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

 

 

Uit de Wijkkerkenraad

Het moderamen doet na iedere wijkkerkenraad kort verslag van de hoofdpunten. Uit de vergadering van 20 november:

Wij heten dhr. Wim Schröder, de nieuwe diaken in de Siongemeenschap, welkom in ons midden.

De gemeenteavond van 13 november wordt positief beoordeeld. Door het ‘voorsorteren’ op de gebouwkeuze dat de vorige keer al kon plaatsvinden, was er minder nieuws te delen. De neuzen leken nog wel allemaal de zelfde kant op te staan, maar het leek wel ‘stroever’ te verlopen. Een presentatie werd gemist en er kan nog meer duidelijkheid geboden worden over de steunpunten. Ondanks de geuite zorgen, die deels al eerder besproken waren, was er toch geen tegenstroom.

Tot ons voorstel bij de AK wordt ingediend heeft vooral de kostprijs van de verbouwing nog de aandacht. De wijkkerkenraad zal het volledige voorstel voor de indiening ter beoordeling ontvangen.

NB: het verslag van de gemeenteavond zal binnenkort verschijnen.

Aan de profielschets van de wijkgemeente is door werkgroep Noord Verwoord met veel plezier gewerkt. Er zijn wat opmerkingen: het is best lastig ‘etiketjes te plakken’ terwijl de gemeente zo divers is. Dat is niet zo verwonderlijk, want de huidige kerken zijn ook al uit fusies ontstaan. Verschillen kunnen worden benoemd, maar het belangrijkste blijft wat ons bindt. Dat krijgt veel ruimte. Monique Maan maakt een samenvatting die aan Noord Verwoord wordt voorgelegd. Daarna zal hij in het beroepingswerk benut worden.

Gerda de Kleijn heeft met behulp van o.a. eerdere concepten en het concept van Arnhem-Zuid een Plaatselijke Regeling voor Arnhem-Noord opgesteld. Diverse onderdelen worden toegelicht en besproken, zoals het aantal ambtsdragers, stemrecht, verkiezing van predikanten, avondmaalsviering en inzegenen van relaties. De kerkenraad kan zich goed in de voorstellen vinden en met een paar kleine aanpassingen komt het concept ter inzage te liggen.

 

Inzage concept Plaatselijke Regeling voor Arnhem-Noord

Het is van belang dat alle gemeenteleden op de hoogte kunnen zijn van de Plaatselijke Regeling voor het leven en werken van onze wijkgemeente, en er hun mening over kunnen geven. Een papieren exemplaar van het concept ligt vanaf maandag 3 december tot maandag 17 december ter inzage op het kerkelijk bureau. Het is ook mogelijk om het document via de mail toegestuurd te krijgen. Wie dat wil, kan contact opnemen met Nollie Kramer, scriba van de wijkgemeente ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), of met een van de andere leden van het moderamen.

Opmerkingen over de inhoud van het concept kunnen worden doorgegeven aan de scriba. Hopelijk kan de Plaatselijke Regeling in de volgende vergadering van de wijkkerkenraad worden vastgesteld.

 

Nieuwe werkwijze wijkkas Arnhem-Noord per 1 januari 2019

De samenvoeging van wijken is in het wijkkasbeheer tot nu toe steeds praktisch aangepakt, en dat blijft zo. Praktisch betekent dat rond de vierpunten gemak bij het declareren en betalen (want daar gaat het vaak om) voorop staat. De administraties waren tot nu toe nog deels gescheiden en voor begroting en eindafrekening werden de drie administraties ‘opgeteld’ tot wijkgemeente Arnhem-Noord. De betalingen worden nu nog per kerk apart gedaan. Toch veranderen er zaken, want er was al eerder besloten per 1 januari 2019 het financieel beheer verder te bundelen. Op 29 oktober zijn wijkkerkrentmeesters (Gerrie van Toor, Theo Bussink en Mark Dwarswaard) en administrateur Nanette Borger daarom bijeen geweest en is het volgende afgesproken:

  • De administraties en betalingen van Bethlehemkerk, Diaconessenkerk en Opstandingskerk worden per 1 januari 2019 samengevoegd. Nanette Borger heeft aangegeven dat zij deze taken op zich wil nemen.

  • Declaraties worden nog per vierplek in ontvangst genomen en gefiatteerd. Bij de Bethlehemkerk wordt dit per 1 januari 2019 verzorgd door Gerrie van Toor, bij de Diaconessenkerk door Map Berkhof en bij de Opstandingskerk door Mark Dwarswaard via het postvak in de kerk. Na fiattering verzorgt Nanette de betalingen en verwerkt ze.

  • De verschillende controlemethoden worden vernieuwd. In de Diaconessenkerk zijn betalen en administreren tot en met dit jaar gescheiden; elders wordt met een kascontrolecommissie gewerkt. Dat wordt per 1 januari één kascontrolecommissie voor het geheel. Nog dit jaar wordt de ‘brede’ samenstelling bekend.

  • Voor de Diaconessenkerk blijft Theo Bussink de verhuuradministratie verzorgen, inclusief de facturering en het aanmanen. Voor de Bethlehemkerk zal Gerrie van Toor dit blijven verzorgen en voor de Opstandingskerk zal Henk Altena dit blijven doen.

  • De Siongemeenschap blijft zelfstandig administreren en betalen, maar de administratie wordt in de jaarafrekening van Arnhem-Noord verwerkt en valt ook onder de kascontrolecommissie van Arnhem-Noord.

 

Zo krijgt ook op dit gebied de integratie van de wijken alweer veel meer vorm. Dank aan iedereen die meehelpt om de overgang vorm te geven en deze taken nauwgezet en verantwoord uit te voeren.

Dick Appels/vz wijkkerkenraad Arnhem-Noord

 

Aan- en aftreden ambtsdragers:

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar (6 januari) is er een gezamenlijke dienst in de Diaconessenkerk voor heel Arnhem Noord. Opstandingskerk en Bethlehemkerk zijn die zondag gesloten.

Ds. Monique Maan gaat voor en worden ambtsdragers (her)bevestigd en een ambtsdrager treedt af.

Een mooi moment om in de eredienst te mogen ervaren dat nog steeds gemeenteleden bereid zijn een taak op zich te (blijven) nemen en een ambtsdrager na lange tijd de gemeente gediend te hebben, het ambt neerlegt.

 

U bent allen van harte uitgenodigd!

 

 

Nieuwjaarsontmoeting in de Bethlehemkerk:

 

De ontwikkelingen rondom samengaan en kerksluiting in de wijkgemeente Arnhem Noord heeft als gevolg dat niet iedere zondag, in de tot heden eigen wijkkerk, een eredienst wordt gehouden.

Voor gemeenteleden van de Bethlehemkerk betekent dit, dat op 27 januari 2019 de eerste dienst wordt gehouden met het vieren van het Heilig Avondmaal.

Het kernteam heeft gemeend dat het heel belangrijk is om elkaar te blijven ontmoeten en vast te houden en U daarom de gelegenheid biedt om op zaterdag 5 januari 2019 van 15.00 – 16.30 uur in de Bethlehemkerk elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

Deze uitnodiging geldt niet alleen voor gemeenteleden rondom de Bethlehemkerk maar zeker ook voor alle gemeenteleden van de wijkgemeenteleden Arnhem Noord.

Wees welkom!

 

Kernteam rondom de Bethlehemkerk

 

 

Bazaars weer zeer gezellig en succesvol

De afgelopen weken hebben bazaars in Opstandingskerk en Diaconessenkerk weer voor heel wat reuring gezorgd. Niet te verwonderen, als je bedenkt dat er samen ver boven de honderd vrijwilligers bij betrokken waren en ver boven de duizend bezoekers zijn komen genieten van het gebodene. De opbrengst van de bazaar in de Opstandingskerk is € 4.451,16 en zal besteed worden aan iets bijzonders bij het in gebruik nemen van “onze nieuwe kerk”. In de Diaconessenkerk bedroeg de opbrengst inclusief die van de tweedaagse boekenmarkt € 15.500 en is de bestemming voor één helft ‘kerk’ en voor één helft (andere) ‘goede doelen’, zoals Veteranenhonden en Joods Monument.

Al die vrijwilligers en organisatoren, en natuurlijk ook de bezoekers: heel hartelijk dank voor dit prachtige resultaat.