Bethlehemkerk Arnhem

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Raden/Commissies

Wij zijn een gemeente die vorm probeert te geven aan haar missie aan de hand van een kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen die gekozen zijn vanuit de gemeente. Samen zetten zij de lijnen uit. Zij doen dit door steeds in gesprek te blijven met de gemeente. Vooral tijdens gemeenteavonden komen belangrijke zaken uit de kerkenraad ter sprake. Zo blijven we steeds als gehele gemeente betrokken bij onze missie: gemeente van Christus te zijn in de wijk Presikhaaf.

 

In een aantal taken wordt de kerkenraad ondersteund door subraden. In haar diakonale taak wordt zij ondersteund door de Diakonale Raad. In haar pastorale taak door de Pastorale Raad. In haar vierende taak wordt zij ondersteund door de Commissie Eredienst.

 

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de verschillende werkzaamheden binnen onze gemeente.


 

Commissie Eredienst

Wat?
Een commissie die de kerkenraad adviseert op het gebied van kerkdiensten en vieringen. Dat is in het kort de doelstelling van deze commissie.

Wie?
De commissie eredienst bestaat uit de volgende leden: Nanette Borger, Marthy te Brake, Adrie Kramer, Wilma Nijdeken en Cees Vink en Astrid Vink-Kieft.

 

Welke taken?

Bezinning
De commissie richt zich op dat wat van belang is voor een verantwoord en levend vieren van de eredienst.

Communicatie
De commissie houdt contact met gemeenteleden en overlegt met degenen die een inbreng hebben in de eredienst.

Voorbereiding, Organisatie en Vormgeving
In samenwerking met wie mee wil werken zal de commissie mede vorm geven aan de vieringen in onze gemeente

Voorlichting en Informatie
De commissie verzorgt voorlichting en informatie over de eredienst aan de kerkenraad, de gemeente en betrokkenen bij de vieringen.

 

Projecten?
Momenten waarin zichtbaar wordt waar de commissie mee bezig is, zijn vooral de vieringen in de tijd rond Pasen en Kerst. Figuurlijk proberen we iets van de betekenis van die dagen te verbeelden door middel van bloemschikkingen en eventueel andere vormen van verbeelding.

De commissie vergadert 5 x per jaar.Diaconie Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk ArnhemBinnen de Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk is de wijkraad van diakenen, onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, werkzaam.

 

"De roeping van de Christelijke gemeente is oog en oor te hebben voor en hulp te bieden aan hen die geen helper hebben en/of verdrukt – in de knel zijn geraakt door

welke omstandigheid dan ook”.

 

In het Diaconaat gaat het er om, geïnspireerd door Gods woord, dienstbaar te zijn aan de samenleving dichtbij en ver weg, binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap.

Dit werk dat in de naam van Jezus Christus in en vanuit de gemeente wordt verricht kan worden samengevat in het woord: dienst. Het begrip “dienst”(diaconia) is een aanduiding van alle hulp van de Christelijke gemeente, bedoeld voor hen die geen helper hebben. Het is niet alleen een taak van de diakenen, maar van de gehele gemeente. Elk lid van de gemeente zal steeds een antwoord moeten vinden op de vraag: Van wie ben ik de naaste? Het is de taak van de vergadering van de wijkraad van diakenen de gemeente daartoe te stimuleren en van dienst te zijn.

 

Waar gaat het om in diaconaat?

 • Het gaat er om mensen tot hun recht te laten komen. De gemeente van Christus heeft oog en oor voor het recht van de zwakke. Menselijkheid en leefbaarheid mogen niet in het geding komen.

 • Het gaat om zien:

 • Oog hebben voor de nood dichtbij en ver weg

 • Kijk hebben op de samenleving

 • Oog en oor hebben voor de oorzaken van nood/onrecht en verdrukking

 • Het gaat om kiezen:

 • Diaconaat is kiezen en delen

 • Het gaat om helpen:

 • Luisterend oor hebben

 • Helpen in noodsituaties (financieel of anderszins)

 • Door verwijzen naar instanties

 • Ondersteuning- aandacht bij verlies

 

Taken diaken:

Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

 

 • dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld

 • toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

 • toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

 • verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben

 • nemen en/of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn

 • dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande

 • beheren van financiële zaken die bestemd voor het diaconaat

 • diaconaal gesprek

 

Hulp in financiële noodsituaties:

De Diaconie verleent in noodgevallen financiële ondersteuning. Deze aanvragen komen via predikanten, ouderlingen of anderszins bij de diaconie binnen. Allereerst wordt samen met betrokkene aan de hand van de situatie bekeken of doorverwijzing naar een andere instantie kan plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor deze hulp ligt in eerste instantie bij de overheid. Ais de financiële nood niet acuut op te lossen is via de reguliere weg dan kan eenmalig financiële ondersteuning verleend worden. De diaconie verleent geen structurele financiële ondersteuning . Indien dat nodig of wenselijk is kan, na inzicht in de gehele financiële situatie en voldoen aan de normen, een voedselpakket bij de voedselbank aangevraagd worden. Ook kan aanvrager doorverwezen worden naar één van onze de pastores.

 

Zending/Werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking

De Commissie Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), waarvan één diaken lid is, verzorgt onder verantwoordelijkheid van de wijkraad van diakenen alle activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-Werkgroep Project kiest ieder jaar drie projecten uit waarvoor via allerlei kleine acties geld ingezameld wordt.

Doel van deze actie is om gemeenteleden actiever te betrekken bij diaconale activiteiten.

Samenvatting:

Doel van het diaconale werk:

 • Leveren van een bijdrage aan het welzijn van de (wereld) samenleving

 • Waarborgen dat mensen deel kunnen nemen aan de samenleving

 • Bestrijden van armoede en onrecht

 • Zorg dragen voor personen en groepen in acute noodsituaties op persoonlijk en financieel vlak

Vanuit deze opdracht werken de diakenen voornamelijk binnen de wijk. Vanuit de ZWO-commissie houdt men zich ieder jaar bezig met het inzamelen van geld voor drie projecten, ver weg en dichtbij.

Het komende seizoen 2010 – 2011 gaan de diakenen zich bezig houden met:

 • Hoe het was

 • Hoe het is

 • Hoe verder binnen onze wijkgemeente en daar buiten

Bewaren en bouwen”in een wereld/kerk dichtbij en ver weg.

 

Voor vragen en andere informatie over de diaconie kunt terecht bij:

mevr. W. Terwel, voorzitter diaconie

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


 

DE PASTORALE RAAD

In de gemeente zijn de leden geroepen, pastoraal en liefdevol naar elkaar om te zien en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde

De Pastorale Raad vervult binnen de wijkgemeente Bethlehemkerk deze taak en speelt daarom een belangrijke rol in het gemeentewerk.

Het belangrijkste uitgangspunt van het pastoraat is: aanwezig te zijn in een mensenleven wanneer zij/hij dat nodig heeft. Een mensenleven kent soms breukmomenten. Dat zijn momenten waarin het leven niet meer zo vanzelfsprekend lijkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een verlieservaring (het verlies van een dierbare, het verlies van gezondheid). Onze gemeente wil dan naast mensen staan en een eind met hen meelopen.

Er zijn ook overgangsmomenten in het leven van gemeenteleden, waarbij onze gemeente stilstaat. Dat kan zijn bij de overgang naar een andere school of naar een andere levensfase (met pensioen, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). Huwelijksjubilea en verjaardagen zijn momenten dat onze kerkgemeenschap iets van zich laat horen.Leden Pastorale Raad

Vroeger werd het pastoraat in een wijkgemeente alleen uitgeoefend door de kerkenraad. Het aantal ouderlingen in de kerkenraad nam de laatste jaren sterk af. Er kwamen steeds meer mensen die zich voor onze wijkgemeente wilden inzetten, maar geen lid wilden zijn van de kerkenraad. Daarom heeft de kerkenraad enige jaren geleden besloten om de Pastorale Raad in te stellen en het bezoekwerk daaraan toe te vertrouwen

De Pastorale Raad heeft een eigen bestuur, dat verantwoording aflegt aan de kerkenraad. De predikanten en de daartoe door de kerkenraad aangewezen ouderlingen en diakenen zijn lid van het bestuur, evenals de door de kerkenraad benoemde wijkhoofden en pastorale medewerkers.

Binnen de pastorale raad spelen de contacpersonen en de pastorale medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn oren en ogen van onze wijkgemeente. Zij onderhouden contact met de hen toegewezen adressen en vervullen vooral een signaalfunctie. Zij tonen belangstelling bij ziekte, huwelijk, geboorte en overlijden. Ook brengen zij bezoeken rond 50- en 60-jarige huwelijksjubilea en verjaardagen (bij 80 en 85 jaar en vanaf 90 jaar jaarlijks).

 

Recht op pastoraat

In principe heeft ieder gemeentelid gelijke rechten op pastoraat. Omdat er onvoldoende menskracht is heeft de kerkenraad prioriteiten vastgesteld.

Hoogste prioriteit heeft het crisispastoraat in geval van ernstige ziekte en bij overlijden. Ook aan ouderen die niet meer de kerkdiensten kunnen bijwonen wordt bijzondere aandacht besteed.

Onze gemeente biedt aan een ieder pastoraat aan, die daar behoefte aan heeft. U kunt dat aanvragen bij een van de predikanten of bij het secretariaat.

 

Pastoraat aan nieuw-ingekomenen

Jaarlijks stromen ongeveer 100 nieuwe leden onze gemeente binnen. Het is voor onze gemeente onmogelijk om al deze nieuwe leden persoonlijk welkom te heten. Daarom ontvangen zij direct na hun binnenkomst een informatiepakket.

Toch vinden we het van onze kant fijn om contact te maken met die gemeenteleden die nog belangstelling hebben voor de boodschap van het Evangelie of betrokkenheid hebben met de kerk.